Ikke nok å være vakker?

På lederplass i Dalane Tidende den 24. mai står det at Bjerkreim kommune opplever stagnasjon og nedgang i folketallet, til tross for at arbeidsledigheten er helt minimal og yrkesdeltakelsen er på toppnivå. For noen år siden flyttet familier til Bjerkreim. Nå flytter enda flere fra Bjerkreim, ifølge Dalane Tidende.

Bjerkreim er på ingen måte alene om å ha det slik. Også Lund sliter med å opprettholde en sunn befolkningstilvekst. Som Bjerkreim har også Lund har en arbeidsledighet godt under landsgjennomsnittet.

Leder av Sirdal næringsforening, Isak Liland, forteller i Agder 29.mars at til tross for 80 netto nye arbeidsplasser siste 3 år, så synker folketallet i kommunen. Arbeidsledigheten i Sirdal er nær null. Han kaller dette et stort paradoks. Nye arbeidsplasser har kun resultert i økt innpendling til kommunen.

Fram til for få år siden kunne vi nærmest sette likhetstegn mellom utviklingen i antall arbeidsplasser og befolkningsutviklingen i et område. Denne lovmessigheten slår nå sprekker. Det er tydeligvis ikke lenger nok med jobb, full barnehagedekning, romslige tomter, flott natur og trygge oppvekstforhold.

Hvorfor er det så mange som ikke vil bo i småkommunene?

Vi har flere spørsmål enn svar på dette fenomenet. Men noe begynner tross alt å bli allmenn kunnskap. Det ene handler om et variert og mangfoldig næringsliv, med interessante jobber og karrieremuligheter. Et ensidig næringsliv er snarveien til stagnasjon og tilbakegang. Det andre vi begynner å ane er at dagens generasjon av 30-40-åringer er mye mer urbane enn den forrige. De stiller andre krav til sitt bomiljø. Etter noen år på Grünerløkka, eller tilsvarende steder, så kan det nok for mange oppleves litt stusselig å flytte tilbake til hjembygda og oppdage at kaféen er stengt på kveldstid.

For de av oss som arbeider med næringsutvikling har dette store konsekvenser. «Mer av det samme», det vil si ensidig, tradisjonell satsing på industrietableringer, blir feil medisin. Næringsarbeid handler etter hvert nesten like mye om å skape bolyst, det vil si utvikle tettsteder med gode møteplasser, bomiljøer, handel og aktiviteter.
Dalane Tidende anbefaler Bjerkreim å kartlegge hvem det er som flytter og hvorfor de gjør det. Det er et klokt råd, som flere kommuner enn Bjerkreim bør vurdere å følge.