Ikke nok å være vakker?

På lederplass i Dalane Tidende den 24. mai står det at Bjerkreim kommune opplever stagnasjon og nedgang i folketallet, til tross for at arbeidsledigheten er helt minimal og yrkesdeltakelsen er på toppnivå. For noen år siden flyttet familier til Bjerkreim. Nå flytter enda flere fra Bjerkreim, ifølge Dalane Tidende.

Bjerkreim er på ingen måte alene om å ha det slik. Også Lund sliter med å opprettholde en sunn befolkningstilvekst. Som Bjerkreim har også Lund har en arbeidsledighet godt under landsgjennomsnittet.

Leder av Sirdal næringsforening, Isak Liland, forteller i Agder 29.mars at til tross for 80 netto nye arbeidsplasser siste 3 år, så synker folketallet i kommunen. Arbeidsledigheten i Sirdal er nær null. Han kaller dette et stort paradoks. Nye arbeidsplasser har kun resultert i økt innpendling til kommunen.

Fram til for få år siden kunne vi nærmest sette likhetstegn mellom utviklingen i antall arbeidsplasser og befolkningsutviklingen i et område. Denne lovmessigheten slår nå sprekker. Det er tydeligvis ikke lenger nok med jobb, full barnehagedekning, romslige tomter, flott natur og trygge oppvekstforhold.

Hvorfor er det så mange som ikke vil bo i småkommunene?

Vi har flere spørsmål enn svar på dette fenomenet. Men noe begynner tross alt å bli allmenn kunnskap. Det ene handler om et variert og mangfoldig næringsliv, med interessante jobber og karrieremuligheter. Et ensidig næringsliv er snarveien til stagnasjon og tilbakegang. Det andre vi begynner å ane er at dagens generasjon av 30-40-åringer er mye mer urbane enn den forrige. De stiller andre krav til sitt bomiljø. Etter noen år på Grünerløkka, eller tilsvarende steder, så kan det nok for mange oppleves litt stusselig å flytte tilbake til hjembygda og oppdage at kaféen er stengt på kveldstid.

For de av oss som arbeider med næringsutvikling har dette store konsekvenser. «Mer av det samme», det vil si ensidig, tradisjonell satsing på industrietableringer, blir feil medisin. Næringsarbeid handler etter hvert nesten like mye om å skape bolyst, det vil si utvikle tettsteder med gode møteplasser, bomiljøer, handel og aktiviteter.
Dalane Tidende anbefaler Bjerkreim å kartlegge hvem det er som flytter og hvorfor de gjør det. Det er et klokt råd, som flere kommuner enn Bjerkreim bør vurdere å følge.

Støtt festivalene i Lund!

I Lund har vi for tiden 3 festivaler, pluss bygdedagene på Ualand/Heskestad. Er disse festivalene bare fest, moro, tomflasker, ordensforstyrrelser og utgifter?
Hør hva ordfører Halfdan Haugan i Seljord sier, når vi spør han om hva som ville skje dersom Dyrskuen skulle bli lagt ned (det blir den nok ikke..): «Dersom Dyrskuen skulle bli lagt ned, ville det bety en katastrofe for Seljord kommune..».
Han forklarer dette med at Dyrskuen betyr så mye for lokal varehandel, servicebedrifter, håndtverksbedrifter, overnatting og servering at en nedleggelse ville få direkte konsekvenser på arbeidsplasser og folketall. Seljord har et langt over gjennomsnitt innslag av handel og service. Dyrskuen setter Seljord på kartet. Videre sier ordføreren at frivillige organisasjoner, idrettslag, Røde Kors m.fl. har en langt større aktivitet i Seljord enn hva folketallet skulle tilsi, på grunn av inntektsmulighetene festivalene i området gir.
Festivalene i Lund er ikke på størrelse med Dyrskuen i Seljord. Men de er profesjonelt drevet, og har et stort potensial. Uansett er de svært, svært viktige for Lund. Festivalene er suverene når det gjelder å sette Lund på kartet!

LNU under lupen

I løpet av året skal politikerne i Lund bestemme om kommunen skal fortsette ordningen med å ha næringssjef sammen med næringslivet. Prosjektet startet i 2016, og var opprinnelig ment å vare i 3 år. Hvilke erfaringer er gjort og hva har så skjedd i disse 3 årene? Vi i Lund Næringsutvikling har forsøkt å gjøre en opptelling over de viktigste sakene vi har vært opptatt med. Dette har vi arbeidet med

MAD rett til Gladmat!

MAD-prosjektet ruller videre. Da prosjektleder Kjell Andreas nylig inviterte til samling på Cecilies Konditori ble det fullt hus. Og da leder av Gladmat i Stavanger ønsket MAD-folket i Lund velkommen til å delta på årets festival, var det ingen nøling fra produsentene: Vi skal på torget i Stavanger allerede denne sommeren – ingen grunn til å vente!
Og slik blir det.
Nåværende og fremtidige lokalmatprodusenter virket å være i godlage. Dette sørget interessante foredrag av Eli Munkeby Serigstad fra Fylkesmannens landbruksavdeling, Maren Skjelde fra Gladmat og ikke minst Runar Blakstad og Andreas Lindhom fra Norsk Ørret for.
Vel verdt å merke seg er at både ordfører og varaordfører var ivrige deltakere.

Målet med tomteselskap er krystallklart

Det er å få flere innbyggere og flere skattekroner til Lund.

Middelet for å få dette til er – blant annet – et effektivt tomteselskap. Dette tomteselskapet skal kjøpe, videreutvikle og selge næringsarealer. Selskapet skal drives kommersielt og være lønnsomt.

Kommunestyret i Lund har vedtatt å kjøpe aksjer for 300 000 i Lund Tomteselskap AS.
Det er gledelig!

Det er nok av kommuner som oppleves som «næringsfiendtlige». Det er bare å lese et par herværende lokalaviser. Lund er ikke og skal ikke være blant disse. Den dagen en interessent banker på døren og har behov for næringsareal skal svaret være at «dette ordner vi»! I motsatt fall går kjøperen fort til noen som har tilbudet klart.

Ett av våre fortrinn vil utvilsomt være nærhet til en moderne motorvei. Da må vi finne ut hvem som kan ha utbytte av nettopp dette, og ha et tilbud klart. Før det må vi også finne aktuelle områder for utbygging. I løpet av første halvår 2019 vil det meste være avklart omkring trasévalg for E-39. Det vil være bestemmende for hvilke områder som vil bli mest attraktive.

I tillegg til næringsområder langt inn i fremtiden ønsker vi også å ha et tilbud til utbyggerne av ny E-39. Vi har fått klare signaler om at tidsvinduet for å presentere alternativer overfor disse er 2019. Før det er det masse forberedende arbeid som må gjøres.

Derfor haster det med å komme i gang.