Støtt festivalene i Lund!

I Lund har vi for tiden 3 festivaler, pluss bygdedagene på Ualand/Heskestad. Er disse festivalene bare fest, moro, tomflasker, ordensforstyrrelser og utgifter?
Hør hva ordfører Halfdan Haugan i Seljord sier, når vi spør han om hva som ville skje dersom Dyrskuen skulle bli lagt ned (det blir den nok ikke..): «Dersom Dyrskuen skulle bli lagt ned, ville det bety en katastrofe for Seljord kommune..».
Han forklarer dette med at Dyrskuen betyr så mye for lokal varehandel, servicebedrifter, håndtverksbedrifter, overnatting og servering at en nedleggelse ville få direkte konsekvenser på arbeidsplasser og folketall. Seljord har et langt over gjennomsnitt innslag av handel og service. Dyrskuen setter Seljord på kartet. Videre sier ordføreren at frivillige organisasjoner, idrettslag, Røde Kors m.fl. har en langt større aktivitet i Seljord enn hva folketallet skulle tilsi, på grunn av inntektsmulighetene festivalene i området gir.
Festivalene i Lund er ikke på størrelse med Dyrskuen i Seljord. Men de er profesjonelt drevet, og har et stort potensial. Uansett er de svært, svært viktige for Lund. Festivalene er suverene når det gjelder å sette Lund på kartet!

LNU under lupen

I løpet av året skal politikerne i Lund bestemme om kommunen skal fortsette ordningen med å ha næringssjef sammen med næringslivet. Prosjektet startet i 2016, og var opprinnelig ment å vare i 3 år. Hvilke erfaringer er gjort og hva har så skjedd i disse 3 årene? Vi i Lund Næringsutvikling har forsøkt å gjøre en opptelling over de viktigste sakene vi har vært opptatt med. Dette har vi arbeidet med

MAD rett til Gladmat!

MAD-prosjektet ruller videre. Da prosjektleder Kjell Andreas nylig inviterte til samling på Cecilies Konditori ble det fullt hus. Og da leder av Gladmat i Stavanger ønsket MAD-folket i Lund velkommen til å delta på årets festival, var det ingen nøling fra produsentene: Vi skal på torget i Stavanger allerede denne sommeren – ingen grunn til å vente!
Og slik blir det.
Nåværende og fremtidige lokalmatprodusenter virket å være i godlage. Dette sørget interessante foredrag av Eli Munkeby Serigstad fra Fylkesmannens landbruksavdeling, Maren Skjelde fra Gladmat og ikke minst Runar Blakstad og Andreas Lindhom fra Norsk Ørret for.
Vel verdt å merke seg er at både ordfører og varaordfører var ivrige deltakere.

Målet med tomteselskap er krystallklart

Det er å få flere innbyggere og flere skattekroner til Lund.

Middelet for å få dette til er – blant annet – et effektivt tomteselskap. Dette tomteselskapet skal kjøpe, videreutvikle og selge næringsarealer. Selskapet skal drives kommersielt og være lønnsomt.

Kommunestyret i Lund har vedtatt å kjøpe aksjer for 300 000 i Lund Tomteselskap AS.
Det er gledelig!

Det er nok av kommuner som oppleves som «næringsfiendtlige». Det er bare å lese et par herværende lokalaviser. Lund er ikke og skal ikke være blant disse. Den dagen en interessent banker på døren og har behov for næringsareal skal svaret være at «dette ordner vi»! I motsatt fall går kjøperen fort til noen som har tilbudet klart.

Ett av våre fortrinn vil utvilsomt være nærhet til en moderne motorvei. Da må vi finne ut hvem som kan ha utbytte av nettopp dette, og ha et tilbud klart. Før det må vi også finne aktuelle områder for utbygging. I løpet av første halvår 2019 vil det meste være avklart omkring trasévalg for E-39. Det vil være bestemmende for hvilke områder som vil bli mest attraktive.

I tillegg til næringsområder langt inn i fremtiden ønsker vi også å ha et tilbud til utbyggerne av ny E-39. Vi har fått klare signaler om at tidsvinduet for å presentere alternativer overfor disse er 2019. Før det er det masse forberedende arbeid som må gjøres.

Derfor haster det med å komme i gang.

Ny E-39 – fantastiske muligheter for næringslivet i Lund

Den delen av motorveien som går gjennom Lund vil koste i overkant 7 mrd. kroner å bygge. Ifølge Nye Veier kan ca. 30 prosent av dette beløpet bli værende i kommunen, i form av underleveranser.

Lund Næringsutvikling/Lund Tomteselskap AS hadde 15/11 et møte med Anne Stine Johnson og Geir Gjervan i Nye Veier AS på Forus. Hensikten med møtet var å finne ut mer om hvordan bedrifter i Lund best kan posisjonere seg for å ta del i den store verdiskapingen som skjer i perioden hvor ny E-39 bygges. Konkret gikk dette på:
• Riggområder
• Deponiområder
• Kontorfasiliteter
• Lokale servicetilbud

De første anbudsinnbydelsene blir sendt ut allerede i 2019. Dette gjelder for strekningen Ålgård-Ualand. Deretter følger strekningen Ualand-Birkeland.

Nye Veier vil som byggherre ha behov for prosjektkontorplasser ute i distriktene. Disse vil sannsynligvis samlokaliseres med entreprenørkontorene. For entreprenøren er det veldig verdifullt om det er tilrettelagt godkjente rigg- og deponiområder.
Riggområdene skal huse 400-500 ansatte, og det er en stor fordel om disse er lokalisert i et område hvor det finnes de mest vanlige servicetilbud. Vi ble oppfordret til å ta kontakt med de store, riksdekkende entreprenørselskapene (NCC, Veidekke, AF-gruppen, Skanska, osv.) så tidlig som mulig og foreslå alternativer. Også eventuelle utenlandske entreprenørselskaper bør oppsøkes, når den tid kommer. Lund Næringsutvikling/Lund Tomteselskap AS starter forberedelsene til dette arbeidet umiddelbart.
For riggområdene er det viktig at strøm, vann, avløp osv. kan komme fort på plass.
Det er vanlig at anleggsledelse og andre funksjonærer leier boliger og leiligheter lokalt.
Nye Veier anbefaler sterkt å ta med slike aktive forslag i innspillene til kommunedelplanen. Samtidig anbefales det å avholde felles innspillmøter med landbruk og øvrig næringsliv, for å minske konfliktnivået.

Nye Veier var noe skeptisk til forslaget om å fylle ut og legge veien ut i Hovsvannet. De mener det er stor risiko forbundet med bunnforholdene. Denne risikoen kan fort bli overført til entreprenøren, som da vil sikre seg ved å ta en høyere pris. For å minimere risikoen og skaffe mest mulig data om dette blir det igangsatt grunnboring allerede neste år. En storstilt utfylling i Hovsvannet vil legge beslag på enorme steinmasser, og Nye Veier er derfor tilbakeholdne med å forhåndsselge for mye av disse.

Når det gjelder utfylling og påvirkning av denne på flomforholdene i Hovsvannet, skal det allerede være utarbeidet en fagrapport i SVV. Denne vil antakelig bli offentliggjort i nær fremtid.